1. INFORMACIÓ PRÈVIA

Les presents condicions generals de contractació, d'ara endavant, «Condicions Generals», regularan les relacions que poden sorgir entre EMILIO SANCHEZ GOURMET (en endavant, EMILIO SÁNCHEZ) i els usuaris- clients, d'ara endavant, «Clients», que contractin la prestació de els serveis o productes oferts a través del lloc web.

L'acceptació de el present document té la mateixa validesa contractual que la signatura presencial d'aquest. El fet de seguir telemàticament tots els passos descrit en el procediment de contractació, suposa la presumpció que l'usuari accepta inequívocament les presents condicions generals de contractació. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients. www.emiliosanchezgourmet.com posa a disposició d'aquests, l'adreça de correu electrònic hola@emiliosanchezgourmet.com per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

EMILIO SANCHEZ, per tal de millorar els serveis i productes oferts, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment en les condicions presents, així com qualsevol altre document exposat al lloc web, notificant-ho als Clients amb antelació suficient.

L'idioma de formalització del contracte està redactat en espanyol.

EMILIO SANCHEZ, per tal de millorar els serveis i productes oferts, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment en les condicions presents, així com qualsevol altre document exposat al lloc web, notificant-ho als Clients amb antelació suficient.

L'idioma de formalització del contracte està redactat en espanyol.

L'empresa BARIMAR ALIMENT SLU  i la botiga online allotjada en www.emiliosanchezgourmet.com que li pertany serà denominada d'ara endavant com EMILIO SANCHEZ.

Pel que fa a les condicions i termes (d'ara endavant «termes»), si vostè no està d'acord no s'efectua la compra. Si continua amb el procés entenem que vostè està d'acord amb els termes de EMILIO SANCHEZ.

Disposem d'un servei d'atenció a client amb l'horari laboral de la fàbrica de EMILIO SANCHEZ, el qual poden veure en www.emiliosanchezgourmet.com.

Poden contactar amb nosaltres a través de telèfon o correu electrònic per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, o bé pot dirigir-se a nosaltres a l'adreça:

BARIMAR ALIMENT SLU

2. USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal de EMILIO SANCHEZ li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Generals d'Ús aquí reflectides. Si hi ha algun tipus d'incompatibilitat o contradicció entre condicions particulars i generals prevaldran les condicions particulars dels productes als quals s'apliquin.

3. ÚS DEL PORTAL

www.emiliosanchezgourmet.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a EMILIO SÁNCHEZ o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis, continguts i / o productes.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EMILIO SÁNCHEZ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar- per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) danys en els sistemes físics i lògics de EMILIO SANCHEZ, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EMILIO SANCHEZ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EMILIO SÁNCHEZ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

EMILIO SANCHEZ compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a hola@emiliosanchezgourmet.com, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició,

Així mateix, EMILIO SÁNCHEZ informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Els productes estan subjectes a disponibilitat, segons estiguin exposats a la botiga online.

Els pesos dels productes descrits en la informació addicional es troben dins de l'coix de pesos establert per a cada producte.

La informació, preus i promocions referents als nostres productes són els exposats degudament en www.emiliosanchezgourmet.com, podent aquests ser modificats, així mateix el client pot contactar amb EMILIO SANCHEZ per obtenir més informació. Aquesta modificació no afectarà comandes realitzades amb anterioritat a la mateixa.

En cas de manca d'existència es comunicarà el Client i se li donarà a triar una d'aquestes opcions: 1) si el producte fora a estar disponible aviat, se li donaria la possibilitat d'un nou termini de lliurament, 2) la substitució del producte per un altre producte de característiques similars o superiors, o 3) li serà restituït l'import a través del mitjà de pagament acceptat.

6. PREUS I DESPESES D'ENVIAMENT

Els preus no inclouen les despeses d'enviament, aquests aniran a càrrec de el client, llevat que s'indiqui el contrari i poden ser modificats, amb previ avís. Aquestes modificacions no afectaran les comandes anteriors a aquest canvi. Les despeses d'enviament varien segons el producte i el lloc d'enviament.

Els preus són en euros, inclouen l'IVA de l'10% o 21%.

7. PROCÉS DE COMPRA

El client rep un correu de confirmació en el moment que la comanda sigui confirmat.

Per sol·licitar factura es pot sol·licitar a les notes de la mateixa comanda, per correu o trucant per telèfon facilitant el número de la comanda.

L'ús de la botiga en línia i la corresponent compra de productes està reservada a majors d'edat i és responsabilitat de el client realitzar la compra i manifesta ser major d'edat.

8. DESISTIMENT I POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

Per dur a terme devolucions un cop la comanda s'hagi realitzat el client ha de sol·licitar de forma clara dit desistiment a través de: formulari de contacte, formulari de desistiment o bé trucant a el telèfon de contacte: 930.132.072 (horari de dilluns a divendres de 09: 00 a 18:00) per a l'atenció a client o escrivint a l'adreça: hola@emiliosanchezgourmet.com

Per a la desestimació es facilita un termini de 14 dies naturals com a màxim a comptar de la recepció del producte / us per part del Client. Per a la devolució el Client ha d'assegurar restituir els productes en perfecte estat. Han d'estar correctament protegits i amb el seu embalatge original, ja que en cas contrari el producte pot patir una depreciació; i ser enviat a AV. BARCELONA, 20-22 Local 1 - 08130 Santa Perpètua DE MOGODA (BARCELONA). Per això, a més, ha de facilitar fotos del / s productes, per veure condicions exactes del producte a retornar.

Un cop exercit el dret de desistiment dels productes seran comprovats per EMILIO SÁNCHEZ i es procedirà a la devolució de l'import dels productes desestimats. Per a això s'utilitzarà el mètode de pagament inicial que va ser seleccionat pel client i serà retornat en un termini de 14 dies naturals. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

EMILIO SANCHEZ posa a disposició de el client l'empresa de transport usat per l'empresa per procedir a la devolució dels productes. L'usuari haurà d'acceptar les condicions de lliurament i el preu per aquesta empresa logística. En cas contrari, si el client decideix no utilitzar l'empresa logística proposada per l'empresa per a la devolució, haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns i l'enviament haurà de gestionar ell mateix amb l'empresa logística que desitgi.

Model del formulari de desistiment

Si us plau, completi i envieu aquest formulari únicament si es vol desistir del contracte.

- A l'atenció de EMILIO SANCHEZ, amb adreça al AV. BARCELONA, 20-22 Local 1 - 08130 Santa Perpètua DE MOGODA (BARCELONA), i correu electrònic hola@emiliosanchezgourmet.com:

- Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*)

contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*)

- Comanda el / rebut el (*)

- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present

formulari es presenta en paper)

- Data

(*) Ratlleu el que no escaigui

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat menyspreats després del lliurament. En de deteriorament manifest per part del comprador, els Productes li seran retornats sense que pugui exigir cap compensació ni dret de reemborsament

9. GARANTIA GENERAL I DE QUALITAT

Si el client creu que el producte no està en les condicions adequades per al consum s'ha de posar en contacte amb EMILIO SANCHEZ per a sol·licitar la devolució del producte que correspongui.

Per a l'aplicació de la garantia com està previst en el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, respectant la facultat de EMILIO SANCHEZ de comprovar els defectes del producte, origen d'aquest i moment de la seva aparició, el client ha de sol·licitar la recollida del producte defectuós en un termini màxim de dos mesos (un per a productes peribles) des de la constatació de el defecte, s'ha d'informar a EMILIO SANCHEZ el defecte més de com i quan va aparèixer.

Si el producte ha arribat en mal estat, el consumidor haurà de procedir a la devolució del producte amb tots els elements amb els quals ha arribat (entre ells l'embalatge). Les despeses d'enviament aniran a càrrec de EMILIO SANCHEZ amb el que serà retornat al Client la totalitat de l'import.

Per evitar devolucions de productes parcialment consumits l'empresa es reserva el dret de restituir el producte per un altre de característiques similars, si així ho prefereix el Client o bé realitzar la devolució de l'import corresponent al pes restant del producte, ja que es donarà per entès que la part consumida estava en bon estat.

«1. Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació: a) S'ajusten a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat a l' consumidor i usuari en forma de mostra o model. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena. c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de el mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte (...).

10. ENVIAMENTS

Els enviaments es duen a terme segons el mètode seleccionat pel client.

Si el Client aprecia ruptures al paquet haurà de contactar directament amb nosaltres i rebutjar-lo de manera automàtica.

EMILIO SANCHEZ no es fa responsable de:

- Direcció incorrecta o incompleta.

- No indicar un número de telèfon de contacte.

- Vagues dels transportistes.

EMILIO SANCHEZ posarà obstinació perquè les empreses de transport compleixin amb els temps de lliurament establerts.

11. MÈTODES DE PAGAMENT

Els clients podran realitzar les compres a través dels següents mètodes de pagament:

  • Targeta bancària (Visa / Mastercard)
  • PayPal
  • Contra reemborssament 
  • Transferència bancària

12. BLOC

EMILIO SANCHEZ es reserva el dret d'admetre o no els comentaris, excloure'ls tots o parcialment, ja que simplement són articles d'informació que escriu un únic redactor.

13. CALENDARI APLICABLE

L'empresa està subjecta al calendari laboral que correspon als llocs d'enviament i lliurament del producte.

14. PROMOCIONS

EMILIO SANCHEZ utilitza promocions per a certs productes en moments determinats.

Només els productes etiquetats per enviament gratis poden beneficiar-se d'aquesta oferta, si s'agrega un altre producte que no tingui l'oferta el preu de l'enviament d'aquest no estarà inclòs en la promoció.

Els terminis de les promocions vindran indicats en els termes de cada promoció.

15. MODIFICACIONS

EMILIO SANCHEZ es reserva el dret d'efectuar a les modificacions que considerin oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts, serveis com els productes que s'ofereixin a través de la mateixa com la forma en què apareguin o localitzats en seu portal, a si mateix EMILIO SANCHEZse reserva el dret a modificar els preus que s'ofereixen a la botiga online. Aquestes modificacions no tindran efecte en les comandes realitzades amb anterioritat.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE

L'ús d'www.emiliosanchezgourmet.com i els contractes de compra de productes a través d'aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Si contracta com a consumidor, per resoldre possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre, a elecció seva, i renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent a el domicili de l'Usuari.

Si contracta com a empresa, les parts van resultar sotmetre als Jutjats i Tribunals de Salamanca renunciant expressament al seu fur propi si el tinguessin.

Et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

17. FACTURA EN PAPER

El consumidor té dret a rebre, gratuïtament, la factura en paper i electrònicament, quan voluntàriament o per obligació legal, estigui disponible en aquest format i la sol·licitud de forma expressa.

Per això el Client haurà de sol·licitar la Factura per correu a hola@emiliosanchezgourmet.com

18. CONFIANÇA ONLINE

La nostra entitat es troba text complet del document (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594.400, CIF G85804011, Carrer la Palma 59, Baix A., 28015 Madrid (Espanya) . Per a més informació: www.confianzaonline.es.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes de el Codi Ètic, els usuaris podran acudir text complet del document per a la resolució alternativa de eventuals controvèrsies (https : //www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Si estan relacionades amb transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. si

 com reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionades amb aquest àmbit, seran sotmeses a l'Jurat de la Publicitat de AUTOCONTROL.

A més, et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show "

Your cookie settings

This store asks you to accept cookies for performance, social media and advertising purposes. Social media and advertising cookies of third parties are used to offer you social media functionalities and personalized ads. Do you accept these cookies and the processing of personal data involved?

Necessary cookies
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Cookie name Provider Purpose Expiry
PrestaShop-# emiliosanchezgourmet.com This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
Marketing cookies
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Preference cookies
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistic cookies
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Content not available